Algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Definities
1. Ondernemer: J&J EMBUTIDOS COMPANY, de natuurlijke of rechtspersoon persoon die producten op afstand aan klanten aanbiedt;
2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Bedrijf: De onderneming die een beroep of bedrijf uitoefent en zodanig ingeschreven is in het handelsregister en een overeenkomst op afstand aangaat met J&J EMBUTIDOS COMPANY;
4. Klant: Consument of bedrijf;
5. Techniek: Voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
6. Overeenkomst: Op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de klant is om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
8. Bedenktijd: De periode waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
9. Dag: Kalenderdag;
10. Werkdag: Een dag van maandag tot en met zaterdag;
11. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de klant of  J&J EMBUTIDOS COMPANY in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam: J&J EMBUTIDOS COMPANY
Telefoonnummer: 0615254558

Postadres: Albasserdamstraat 10-017 , código postal 3076JZ Rotterdam

E-mailadres: info@jjembutidoscompany.com 
KvK-nummer: 68429681

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst
1.De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, in het bijzonder de voldoening van verschuldigde bedragen genoemd in artikel 7, met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
2. J&J EMBUTIDOS COMPANY bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de J&J EMBUTIDOS COMPANY niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Aan de klant zal J&J EMBUTIDOS COMPANY bij het product meezenden de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
a) het bezoekadres van de vestiging van J&J EMBUTIDOS COMPANY waar de klant met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
c) de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij J&J EMBUTIDOS COMPANY deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
d) de informatie over de garanties en service na aankoop;
e) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
f) indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een ongeopend product gedurende een bedenktijd van minimaal 1 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 2 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De klant zendt het product terug met alle geleverd toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, exclusief leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 4 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht wordt door J&J EMBUTIDOS COMPANY worden uitgesloten voor de volgende producten: 
a) die snel kunnen bederven of met beperkte houdbaarheid;
b) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
c) die door J&J EMBUTIDOS COMPANY tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
e) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;


Artikel 11 – De prijs
1. Alle prijzen van aangeboden producten zijn prijzen inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en bijkomende kosten indien van toepassing.
2. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
3. Indien sprake is van producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar J&J EMBUTIDOS COMPANY geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, het product met variabele prijzen aanbieden, mits door J&J EMBUTIDOS COMPANYduidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.
4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij J&J EMBUTIDOS COMPANY dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen danwel de klant de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

 

Artikel 12 – Garantie
1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Het factuuradres is het adres die de klant aan J&J EMBUTIDOS COMPANY heeft medegedeeld waar de factuur naar wordt verzonden. Het bezorgadres is het adres dat de klant aan J&J EMBUTIDOS COMPANY heeft medegedeeld als plaats van bezorging. De levering geschiedt vanuit Hoofddorp en wordt uitbesteed aan een professionele transporteur. De wijze en tijdstip van bezorging is onderhevig aan de gekozen wijze van uitvoering van de dienst door de transporteur. De klant kan zich hierover niet beklagen bij J&J EMBUTIDOS COMPANY. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14- Betaling
1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan vooraf bezorging van het goed.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de klant kan J&J EMBUTIDOS COMPANY, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening brengen mits zulks vooraf aan de klant is medegedeeld.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de klant aan J&J EMBUTIDOS COMPANY te worden medegedeeld.


Artikel 15 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, moet door de klant uiterlijk binnen 3 dagen  nadat het product bezorgd worden medegedeeld worden. Eventuele gebreken dienen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij J&J EMBUTIDOS COMPANY.
2. J&J EMBUTIDOS COMPANY zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door J&J EMBUTIDOS COMPANY binnen de termijn van14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 16 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.